SILSILAH RAJA MATARAM

SILSILAH RAJA MATARAM 
 
1. KERTABUMI Gelar BRAWIDJAYA Raja Majapahit memerintah 1453-1478, (Jawa Timur) melahirkan anak antara lain :
 1. RADEN PATAH MENJADI Sultan Demak 1500-1581.
 2. GILIMANGANGIN LEMBU PETENG Di Sampang.
 3. BONDAN KEJAWAAN LEMBU PETENG Di Tarub.
 4. SEORANG PUTRI diperisteri ADIPATI NINGRAT yang melahirkan KEBO KANIGRA dan KEBO MONDOROKO  gelar KI AGENG PENGGING  yang melahirkan JOKO TINGKIR gelar SULTAN HADI WIDJAYA Sultan Pajang (1568-1582).

2. Sedangkan JOKO TARUB Kawin dengan Rn.NAWANG WULAN (Nyi Roro Kidul) melahirkan Rn.NAWANGSIH (Nyi Blorong) yang kawin dengan BONDAN KEJAWEN LEMBU PETENG di Tarub melahirkan :
 1. RADEN DUKUH berputrakan Panembahan MADE PANDANI yang berputrakan KI AGENG PAKARINGAN melahirkan Hp.MONDOROKO KI JURU MENTANI yang berputrakan JURU KITINGAN yang melahirkan RADEN WIRAKUSUMA gelar RADEN ARIA WIRA KUSUMA.
 2. KYAI AGENG GETAS Pandawa gelar RADEN DEPOK, melahirkan anak :
  • NYAI AGENG PAKIS.
  • NYAI AGENG PURNA.
  • NYAI AGENG KARE.
  • NYAI AGENG ADIBIYA.
  • NYAI AGENG BOKONG.
  • NYAI AGENG WANGLU.
  • KYAI AGENG SELO.

3. KYAI AGENG SELO alias BAGUS SOGAM alias RISAN SUTO WIJOYO gelar SYEKH ABDURAHMAN yang melahirkan anak antara lain :
 1. NYAI AGENG PAKIS DADU.
 2. NYAI AGENG PATANEN.
 3. NYAI AGENG JATI.
 4. NYAI AGENG LURUNG TENGAH.
 5. NYAI AGENG SABA.
 6. NYAI AGENG BANGSRI.
 7. KYAI AGENG NGENIS.

4. KYAI AGENG NGENIS melahirkan BAGUS KACUNG gelar KYAI PAMANAHAN alias KYAI GEDE MATARAM 1548. melahirkan anak :
 1. RADEN JAMBU gelar PANGERAN MANGKUBUMI yang berputrakan ADIPATI SOKOWATI dan BAGUS PETAK ING MADIUN.
 2. RADEN SANTERI gelar PANGERAN SINGASARI alias PANGERAN BELITAR.
 3. SEORANG PUTRI yang kawin dengan TUMENGGUNG MAYANG dan melahirkan RADEN PABELAN 1587.
 4. RADEN BAGUS SRUBUT alias RADEN Ng. SUTAWIJAYA gelar PANEMBAHAN SENOPATI INGALAGA 1575-1601.
 5. RADEN TOMPE gelar PANGERAN TUMENGGUNG GAGAK BANING.

RAJA-RAJA MATARAM-KUNO

RAJA - RAJA MATARAM :
i. RAJA MATARAM I 1575-1601:
RADEN BAGUS SRUBUT alias RADEN Ng. SUTAWIJAYA gelar PANEMBAHAN SENOPATI INGALAGA.
Putra-Putri :
 1. MASJOLANG gelar PANGERAN DIPATI ANOM, PANEMBAHAN NYOKRAWATI alias PANEMBAHAN KRAPYAK gelar SULTAN HANYOKROWATI.
 2. RADEN RANGGA.
 3. PANGERAN PURBAYA.
 4. PANGERAN JAYA RAGA dari PANARAGA
 5. PANGERAN PUGER dari DEMAK
 6. PUTRI JUMILAH dari MADIUN
 7. PANGERAN PRINGGALAYA yang berputrakan DAIPATI MERTASANA dan RADEN PRAWIRA TUNA
 8. PUTRI yang diperisteri PANGERAN TEPASANA.
 9. PUTRI yang diperisteri RADEN DEMANG TANGKA NANGKIL
ii. RAJA MATARAM II 1601-1613 :
MAS JOLANG alias PANGERAN JOLANG gelar PANGERAN DIPATI ANOM, PANEMBAHAN HANYOKRAWATI alias PANEMBAHAN KRAPYAK gelar SULTAN HANYOKROWATI berputrakan : RADEN RANGGA PANEMBAHAN HANYAKRAKUSUMA.
iii. RAJA MATARAM III 1613-1646 :
RADEN RANGGA PANEMBAHAN HANYAKRAKUSUMA
gelar SULTAN AGUNG HANYOKROKUSUMA.

berputrakan : MANGKURAT AGUNG alias MANGKURAT I Kartasura.
iv. RAJA MATARAM IV 1646-1677 :
MANGKURAT AGUNG
alias MANGKURAT I Kartasura 1646-1677 berputrakan :
 1. PANGERAN PUGER gelar PAKU BUWANA I .
 2. MANGKURAT II
v. RAJA MATARAM V 1677-1703 :
MANGKURAT II.

berputerakan : MANGKURAT III
vi. RAJA MATARAM VI 1703-1705 :
MANGKURAT III.

berputerakan : PANEMBAHAN TEPOSONO
vii. RAJA MATARAM VII 1705-1719 :
PAKU BUWANA I.
berputrakan :
MANGKURAT IV alias MANGKURAT JAWA
viii. RAJA MATARAM VII 1709-1727 :
MANGKURAT IV alias MANGKURAT JAWA.
berputrakan :
 1. PAKU BUWANA II
 2. HAMNEGKU BUWANA I
 3. MANGKUNEGARA
 4. PANGERAN HARYO HADIWIJOYO
vii. RAJA MATARAM VIII 1727-1742 :
PAKU BUWANA II

berputrakan : PAKU BUWANA III

KASULTANAN NGAYOGJAKARTA-HADININGRAT

SESUAI PERJANJIAN GIYANTI 13 FEBRUARI 1755 KERAJAAN MATARAM DI BAGI MENJADI 2, YAITU :
 • KASULTANAN NGAYOGJAKARTA-HADINGRAT.
 • KASUNANAN SURAKARTA-HADININGRAT.
SULTAN NGAYOGJAKARTA-HADININGRAT :
RAJA MANGKURAT IV BERPUTERAKAN HAMENGKU BUWANA I .

SULTAN JOGJA MEMILIKI GELAR :
        " 
Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalogo Ngabdurahman Sayiddin Panotogomo Khalifatullah "
SULTAN I :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA I
(1755-1792)

SULTAN II :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA II (1792-1810, 1811-1812, 1826-1828)
SULTAN III :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA III (1810-1811, 1812-1814)
SULTAN IV :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA IV (1814-1823)
SULTAN V :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA V (1823-1826, 1828-1855)
SULTAN VI :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA VI (1855-1877)
SULTAN VII :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA VII (1877-1921)
SULTAN VIII :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA VIII (1921-1939)
SULTAN IX :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA IX (1940-1988)
SULTAN X :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA X (1989-sekarang)
 NB/ . Sultan HB V dan Sultan HB VI adalah kakak beradik. bukan Ayah dan Anak.

KASUNANAN SURAKARTA-HADININGRAT

SESUAI PERJANJIAN GIYANTI 13 FEBRUARI 1755 KERAJAAN MATARAM DI BAGI MENJADI 2, YAITU :
 • KASULTANAN NGAYOGJAKARTA-HADINGRAT.
 • KASUNANAN SURAKARTA-HADININGRAT.
SUNAN SURAKARTA-HADININGRAT :
RAJA MANGKURAT IV BERPUTERAKAN PAKU BUWANA II .
SUNAN I :
SRI SUNAN PAKU BUWANA II (1745-1749)


SUNAN II :
SRI SUNAN PAKU BUWANA III (1749-1788)
SUNAN III :
SRI SUNAN PAKU BUWANA IV (1788-1820)
SUNAN IV :
SRI SUNAN PAKU BUWANA V (1820-1823)
SUNAN V :
SRI SULTAN HAMENGKU BUWANA VI (1823-1830)
SUNAN VI :
SRI SUNAN PAKU BUWANA VII (1830-1858)
SUNAN VII :
SRI SUNAN PAKU BUWANA VIII (1859-1861)
SUNAN VIII :
SRI SUNAN PAKU BUWANA IX (1861-1893)
SUNAN IX :
SRI SUNAN PAKU BUWANA X (1893-1939)
SUNAN X :
SRI SUNAN PAKU BUWANA XI (1939-1944)
SUNAN XI :
SRI SUNAN PAKU BUWANA XII (1944-2004)
SUNAN XII :
SRI SUNAN PAKU BUWANA XII (2004-sekarang)
 NB/ . Sunan HB V berputrakan Sunan HB VI, Sunan HB VII, Sunan HB VIII.
          Sunan HB IX putera dari Sunan HB VI.